• ข้อตกลงระหว่างรัสเซียและไทยเพื่อจัดตั้งความสัมพันธ์ทางด้านการทูตและการค้า และข้อตกลงทางด้านกงสุล (ลงนามในปี 1905)
 • ข้อตกลงการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งสหภาพโซเวียตและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (ลงนามในปี 1970 และยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีข้อตกลงการค้าใหม่)
 • พิธีสารว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางด้านการค้า (ลงนามในปี 1987)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหภาพโซเวียตและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการหารือระดับทวิภาคี (ลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1988)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมรัสเซีย-ไทย ว่าด้วยความร่วมมือระดับทวิภาคี (การลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 1993)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการให้บริการขนส่งทางอากาศ (ลงนามเมื่อวันที่ 18 เมษายน 1996)
 • อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีรายได้ (ลงนามเมื่อวันที่ 23 กันยายน 1999)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในความร่วมมือด้านวัฒนธรรม (ลงนามเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2000)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2002)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง (ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2002)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองด้านการลงทุน (ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2002)
 • ข้อตกลงในการชำระหนี้ของสหพันธรัฐรัสเซียแก่ราชอาณาจักรไทย (ลงนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2003)
 • บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านการสนับสนุนทางการทหารระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย (ลงนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2003)
 • ข้อตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียและกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา (ลงนามเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2004)
 • ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เกี่บยวกับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาของประชาชนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรไทย (ลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2005 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2007)

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500