สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ขอถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองรัฐ ประเทศรัสเซียได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทยซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 125 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและไทย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ถือโอกาสนี้ถวายพระพรให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงดำเนินตามพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยที่เป็นมิตรของเรา

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500