สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียจะประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียสำหรับราชอาณาจักรไทยเพื่อเริ่มศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของรัสเซียปี 2565

ในการสมัครผู้สมัครควรเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี) หรือปริญญาตรี (สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก) หรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี  โดยผู้สมัครควรลงทะเบียนและสร้างบัญชีของตัวเองบนเว็บไซต์ education-in-russia.com  จากนั้นให้ส่งใบสมัครโดยกรอกเอกสารพร้อมแนบสำเนาเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลายหรือใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายของระดับการศึกษาให้เตรียมเอกสารใบสมัคร ใบแสดงผลการศึกษารายวิชาพร้อมวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ผู้สมัครอาจถูกขอให้จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อมูลที่ส่งมา ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับการประเมินตามผลการเรียนโดยรวมและผลการสัมภาษณ์ (รูปแบบและเวลาจะระบุแยกไว้)

ไฟล์ของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป  ผู้สมัครที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับแจ้งต่อไป

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการรับสมัคร กรุณาส่งอีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ ในเว็บไซต์การสมัคร โปรดส่งอีเมล์มาแจ้งได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.youtube.com/channel/UCWEyhNapr4wZO_Y89R2h6lg/videos

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500