การรับสมัครนักเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับปีการศึกษา 2564-2565

ประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเรื่องการเริ่มต้นการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทย และรัสเซีย* เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของประเทศรัสเซียตามงบประมาณของรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีโควตาที่จัดสรรโดยรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับปีการศึกษา 2564-2565 

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครจะสามารถลงทะเบียนในระบบ https://education-in-russia.com/ โดยทำการสร้างแบบฟอร์มการสมัคร และส่งใบสมัคร ตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ กรุณากรอกแบบฟอร์ม และแนบเอกสารสำเนาที่เกี่ยวข้อง (สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาผลการเรียน เป็นต้น) โดยเอกสารการสมัครนั้นจะต้องส่งให้พิจารณาก่อนวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 (ตามเวลาประเทศไทย)  

หลังจากการรับสมัครสิ้นสุดลงนั้นจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนความครบถ้วนของเอกสาร ในขั้นตอนนี้ผู้ส่งเอกสารอาจถูกขอให้เตรียมข้อมูลเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อมูลบางอย่างเพิ่ม

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาบนพื้นฐานของปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ผลการเรียน, ความรู้ภาษารัสเซีย และกิจกรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ความรู้ภาษารัสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนา แต่ไม่ได้บังคับ โดยจะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (รูปแบบการสัมภาษณ์ และเงื่อนไขอื่นๆ จะระบุแยกไว้ต่อไป)  

การพิจารณาคัดเลือกนั้นจะมีแผนแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยเอกสารของผู้สมัครจะถูกส่งไปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และการอุดมศึกษาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป
หากมีปัญหา หรือมีคำถามในด้านการรับสมัครกรุณาติดต่ออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สำหรับปัญหาด้านเทคนิคของระบบการรับสมัครกรุณาติดต่อที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

_______
* สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติรัสเซียที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาตามโควตาของรัฐบาลรัสเซียได้ โดยผู้สมัครจะต้องไม่มีถิ่นพำนักตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศรัสเซีย หรือมีชื่ออยู่ในที่อยู่อาศัยในสหพันธรัฐรัสเซีย หรือพำนักอยู่ในดินแดนของสหพันธรัฐรัสเซียตลอดกระบวนการคัดเลือก

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500