การประชุมคณะกรรมการสถิติ ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่ห้องประชุม ESCAP กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถิติ ครั้งที่ 7 โดยงานจัดขึ้นที่ ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) กรุงเทพมหานคร ในงานมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานเฉพาะทางของรัฐภาคีสมาชิก องค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 การจัดประชุมจึงมีการจัดการในรูปแบบไฮบริด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ ESCAP จากหน่วยงานในกรุงเทพฯ และมีผู้เชี่ยวชาญจากรัฐสมาชิกโดยผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้แทนของรัสเซีย รวมถึงตัวแทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และคณะผู้แทนถาวรของรัสเซียใน ESCAPเข้าร่วมประชุม
การอภิปรายมีทั้งสิ้นสามวัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้วิเคราะห์ถึงพัฒนาการความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกในเชิงสถิติ โดยการหาทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการการติดตามการดำเนินงานตามวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนถึงปี ค.ศ. 2030 โดยการใช้เครื่องมือทางสถิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
จากผลการทำงานของคณะกรรมการ ได้มีการดำเนินงานเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของการทำงานของคณะกรรมาธิการด้านสถิติ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสถิติ และการนำสถิติไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มการช่วยเหลือให้แก่ประเทศที่สนใจในการปรับปรุงหน่วยงานด้านสถิติแห่งชาติ ใช้สถิติในการทำงานแบบบูรณาการ และส่งเสริมวิธีการใหม่ๆ ทางสถิติ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500