รัสเซียได้เป็นสมาชิกของ ESCAP ตั้งแต่ปี 1947

ซึ่งในปี 1995 ประเทศของเราได้รับสถานะเป็นสมาชิกในภูมิภาคและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทางภูมิศาสตร์ของคณะกรรมาธิการ

โดยลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมของรัสเซียในความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบของคณะกรรมาธิการร่วมประกอบด้วยเรื่อง การขนส่ง พลังงาน การค้า การลงทุน ข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาก่อนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไซบีเรียและตะวันออกไกล โดยเพิ่มระดับเศรษฐกิจกับหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APR)

ในบริบทของการเกิดขึ้นในปี 2008 ของมติอนุภูมิภาคใน ESCAP รัสเซียประกอบด้วยการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียกลางในอัลมาอาตา

แล้วในปี 2009 รัสเซียได้เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สนับสนุนเงินหลักแก่ ESCAP ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของเราให้แก่คณะกรรมาธิการถาวร ในปี 2013 เป็นเงินกว่า 1.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ในหลักการและวิธีการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียได้รับการแก้ไขในสัญญาการบริหารในระดับทวิภาคีทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้สำหรับกำหนดขั้นตอนของความคิดและการลงทุนโดยโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคของรัสเซีย

ในรอบก่อนการหน้าการสนับสนุนทางการเงินของรัสเซียได้มีการดำเนินการหรืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ยาวนานกว่ายี่สิบปี โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านพลังงาน การขนส่ง การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ด้านไอซีที ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายสังคม สถิติ การส่งเสริมกาพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียกลางและการฟื้นฟูบูรณะทางเศรษฐกิจหลังความขัดแย้งของประเทศอัฟกานิสถาน

ซึ่งจากบริบทที่สำคัญมากมายที่ผ่านมานี้กลายเป็นกรอบในการทำงาน

ภารกิจของ ESCAP ในด้านการขนส่งที่มีลักษณะที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพที่สูงและเป็นหนึ่งในด้านที่มีศักยภาพที่สุดของความร่วมมือของประเทศรัสเซียกับ ESCAP การมีส่วนร่วมของเราในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังกัดงานหลักของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการขนส่งของรัสเซีย, ขีดความสามารถในการผลิตของศักยภาพการขนส่งภายในประเทศ ,การก่อสร้างการขนส่งที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ที่ซึ่งเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ทุก 5 ปีที่ผ่านมาภายใต้การอุปถัมภ์ของ ESCAP ที่ได้จัดขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่ง ซึ่งได้กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคในด้านนี้  การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งล่าสุดที่ได้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมีนาคม ปี 2012 และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการยอมรับของปฏิญญากรุงเทพฯและแผนการปฏิบัติการระดับภูมิภาค (ปี 2012-2016) เอกสารทั้งสองฉบับแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่กระชับมากยิ่งขึ้นของภูมิภาคในพื้นที่ที่มีความน่าสนใจสำหรับปฏิบัติการของรัสเซีย พวกเขามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการจัดลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์ด้านการขนส่งของสหพันธรัฐรัสเซียถึงปี 2030

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งระดับภูมิภาค คือ การก่อตั้งภายใต้การอุปถัมภ์ของ ESCAP ในปี 2009 ของการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมของเอเชีย รัสเซียได้ริเริ่มในการตัดสินใจนี้และได้ออกเงินทุนในสองครั้งแรกของการประชุม ในระหว่างช่วงที่สองของการประชุมของรัฐมนตรี (กรุงเทพมหานคร, พฤศจิกายน ปี 2013) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งที่มีความซับซ้อน หรือที่เรียกว่า “Dry Ports”  ในขณะที่การบรรลุผลในสี่ปีของการทำงานบนข้อตกลง ยังมีการออกทุนโดย WFD อีกด้วย การบังคับใช้ข้อตกลงเพื่อที่จะทำให้การก่อตัวของกรอบกฎหมายของเครือข่ายการขนส่งในภูมิภาคเสร็จสมบูรณ์ และสำหรับรัสเซียจะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในส่วนของการขนส่ง

ประเทศรัสเซียเป็นภาคีความตกลงบนทางหลวงสายเอเชีย – AH (มีผลบังคับใช้ในปี 2004) และรถไฟสายทรานส์ – เอเชีย – TAR (มีผลบังคับใช้ในปี 2009) ข้อตกลงเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติการที่ดีที่สุดของประเทศในภูมิภาค เพื่อความทันสมัยของระบบการขนส่งของรัสเซียเช่นเดียวกับการให้ข้อมูลแก่พันธมิตรเกี่ยวกับศักยภาพการขนส่งของรัสเซีย

รัสเซียมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมทางความร่วมมือด้านการรถไฟในภูมิภาค โดยมีรถไฟสายทรานไซบีเรียนอันมีความสำคัญต่อรถไฟสายทรานส์เอเชีย (Trans-Asian Railway) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชีย เพื่อช่วยเพิ่มการจราจรขนส่งโดยสายทรานส์ไซบีเรีย ซึ่งในปี 2010-2011 ที่ผ่านมา โครงการนี้มีการดำเนินการในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการขนส่ง และในปัจจุบันจะมีการปรับปรุงด้านการตลาดและคุณภาพของผู้ให้บริการ

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การกำจัดอุปสรรคทางกายภาพในบริเวณพื้นที่ที่มีการจราจรที่มีผลต่อการขนส่งระหว่างประเทศ

เมื่อปี 2014 รัสเซียได้มีการก่อตั้งคณะกรรมการกลุ่มใหม่ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เริ่มพัฒนามาตรการในความสอดคล้องของกฎหมายการขนส่งระหว่างประเทศมในการประชุมครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 ที่ผ่านมา  

โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจร โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัสเซียในปี 2010-2011 ที่ผ่านมา ซึ่งรายการต่างๆในด้านความปลอดภัยในการจราจรนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของสหประชาชาติในด้านนี้ในปี 2010-2020 

โดยใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมาในความร่วมมือของทางรัสเซียและคณะกรรมาธิการด้านพลังงาน ซึ่งรัสเซียเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นคู่ค้าของคณะกรรมาธิการด้านพลังงาน การมีส่วนร่วมในทุกๆด้านในปีถัดไปจะช่วยกำหนดการตัดสินใจของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้การสนับสนุนของเอสแคป, การประชุมด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิปิค (APEC) ในเดือนพฤษภาคมปี 2013 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกของคณะกรรมการเอสแคปในกรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างรัฐ

การประชุมนี้จะช่วยส่งเสริมสร้างพื้นฐานการเจรจาด้านพลังงานของระหว่างรัฐบาลของเอสแคป ซึ่งมีเอกสารและ วางวาระการประชุมพลังงานในภูมิภาคที่จะเกิดขึ้นในอีกห้าปีถัดไป (ประกาศกฎกระทรวงและแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคปี 2014-2018.)

แล้วเรายังเสร็จสิ้นโปรเจ็คสองปีในเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานในเอเชีย (ที่มีจุดมุ่งหมายไปที่ความร่วมมือด้านพลังงานในเอเชียตะวันออกและความมั่นคงทางด้านพลังงานในภูมิภาคเชียแปซิฟิก รวมทั้งประสิทธิภาพของการใช้พลังงานที่ CACs) ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกฎระเบียบเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ใน CACs แล้วเป็นผลงานที่สำคัญของผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบในกรอบของกฎหมายแห่งชาติใน CACs ซึ่งมันเป็นมาตราการที่จะปรับปรุงและเตรียมการศึกษากลไกที่มีอยู่สำหรับการก่อตั้งอัตราภาษีสำหรับการผลิตไฟฟ้าในประเทศของอนุภูิมิภาคที่มีการแนะนำเกี่ยวกับการประสานกันของอัตราภาษีศุลกากร

โดยในปีนี้ได้รับการเปิดตัวโครงการใหม่ว่าด้วยความช่วยเหลือทางเทคนิค (เฟส 1.2) คือ "ATEF : ความต่อเนื่องของการเจรจาและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน" โดยโครงการนี้ได้วางแผนสำหรับใช้เวลาห้าปี ระยะเวลาสำหรับโครงการขึ้นอยู่กับข้อสรุปของการประชุม ATEF ในวาระการประชุมพลังงานสำหรับภูมิภาค 5 ปีถัดไปที่ควรมีผลเสร็จสิ้นใน ATEF รอบที่สองในปี 2018 ณ ตองกา

จุดมุ่งหมายของโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมการเจรจาพลังงานในกรอบของ ESCAP และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกแก่คณะกรรมาธิการ ในการดำเนินผลของ ATEF ที่มันถูกคาดหวังว่าโครงการนนี้จะเป็นตรวจสอบแนวโน้มใน

ตลาดพลังงานของเชียแปซิฟิก (APR) ในรูปแบบกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริงของการดำเนินการเพือตอบสนองต่อความท้าทายด้านพลังงานและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ATEF-2

ในโครงการนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะปฎิบัติดังต่อไปนี้ คือ

  1. การสร้าข้อมูลอินเตอร์เน็ตทางด้านพลังงานของ ESCAP (จะมีการเปิดตัวในช่วงใกล้ถึงปีที่ 71 ของ ESCAP )
  2. รักษาการเจรจา ESCAP ทางด้านพลังงานในภูมิภาค 
  3. พัฒนาด้านการวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มในภาคพลังงานในเอเชียแปซิฟิก โดยบนพื้นฐานของเอกสารนี้จะมีการตระเตรียมโดยพื้นฐานของโปรแกรมการประชุม ATEF-2

การร่วมมือกับคณะกรรมมาธิการ ในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้ปรากฏเป็นจริงเป็นจัง โดยส่วนใหญ่ตลอดทั้งหมดดำเนินการผ่านโครงการเอสแคป สำหรับความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ(NEASPEC)

ในเดือนเมษายน 2009 มอสโกได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 14 ของเจ้าหน้าที่อาวุโส NEASPEC ได้รับการอนุมัติร่าง การจัดตั้งกลไกการประสานงานสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ย้ายข้ามแดนของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศรัสเซีย) การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญรัสเซียในการพัฒนาคำแนะนำสำหรับการสร้างพื้นที่พิเศษของการป้องกันเสืออามูร์และเสือดาว เช่นเดียวกับกรอบอนุภูมิภาคในการบูรณาการความร่วมมือพหุภาคีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน

ตั้งแต่พฤศจิกายน 2013 การดำเนินการระยะที่สองของโครงการ ASPEK สำหรับการพัฒนาโครงการทางด้านเทคนิคและทางการเมืองสำหรับการประเมินผลและการลดมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนใน ENEA (ความคิดริเริ่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของรัสเซีย) คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปีเดียวกัน ในอนาคตคาดว่ายังคงมีแนวโน้มในการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศต่อไปเรื่อยๆ  การพัฒนาภายใต้โครงร่างของเอสแคปริเริ่มขึ้นในพื้นที่นี้ เป็นครั้งแรกในแถบเอเชียกลาง มีการสร้างโอกาสที่ดีสำหรับเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียและโฉมหน้าของหน่วยงานรัสเซีย

 ดังนั้น กระบวนการปล่อยยานอวกาศในรัสเซียเป็นโครงการที่ถูกสร้างด้วยระบบดิจิตอลมีการติดต่อกับประเทศในเอเชียกลางและเอเชียแปซิฟิก ภายใต้โครงร่างซึ่งผู้เชี่ยวชาญของสำงานเลขาธิการได้คิดแผนที่ขึ้นมาโดยใช้เส้นใยแก้วนำแสง บนพื้นฐานของวัสดุนี้  สำนักงานเลขาธิการได้ให้รายชื่อในการแนะนำสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารในอนุภูมิภาคและเพื่อส่งไปยังการประชุมเชิงปฏิบัติการกับอนุภูมิภาคในช่วงปลายปี 2014

ในปีที่ผ่านมา ทางการรัสเซียมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทำงานของคณะกรรมาธิการในด้านการลดความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ (DRR) ซึ่งรัสเซียมีส่วนอย่างมากในการดำเนินการในปี 2010-2011  นอกจากนี้รัสเซียได้รับการสนับสนุนโครงการเพื่อเสริมสร้างความสามารถของ CACs ในการคาดการณ์สภาพอากาศที่ผิดปกติเหตุการณ์ที่นำไปสู่น้ำท่วม  ผลมาจากกิจกรรมของโครงการซึ่งรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการสองครั้ง (เดือนกันยายน  2010 ที่เมืองอัสตานาและเดือนตุลาคม 2011 ที่บากู ) คือการสร้างเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในการลดภัยพิบัติใน CACs  ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายพร้อมกับวัสดุที่จัดทำขึ้นโดยโครงการ และมีการเผยแพร่สองภาษาบนเว็บไซต์ของเอสแคปอย่างเป็นทางการ  รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการ RosHydromet และ Roskosmos ผู้เชี่ยวชาญได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของรัสเซียในบริเวณนี้และเพื่อสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการขยายตัวของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือกับประเทศของ CACs DRR ต่อไป

กิจกรรมของ ESCAP ด้านการพัฒนาสังคมที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเรา  ในแง่ของการแบ่งปันการปฏิบัติการที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยทางสังคม, การอพยพคนพิการและผู้สูงอายุ, ความเท่าเทียมกันทางเพศ, การต่อสู้กับเอชไอวี / เอดส์, เยาวชน  และนโยบายด้านประชากร

ส่วนในแง่การปฏิบัติที่เราได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่น  เป็นส่วนหนึ่งของงบดำเนินการ WFD ของโครงการการวิเคราะห์มาตรการกลยุทธ์และการปฏิบัติด้านการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติจากเอเชียกลาง (การบริจาครอบแรก)  ในการพัฒนาปี 2013 เปิดตัวโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่อยู่ในเอเชียกลาง (การบริจาครอบที่สอง) ซึ่งโครงการนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลังและบริการการโยกย้ายกลางของรัสเซีย

ทางด้านรัสเซียเลขาธิการ ESCAP นำเสนอโครงการอื่นของความช่วยเหลือทางวิชาการในด้านการย้ายถิ่น (โดยทุนWFD 2013) เป้าหมายของโครงการใหม่ คือ การสำรวจความจำเป็นของการส่งเงินของแรงงานผู้อพยพไปยังบ้านเกิดของพวกเขาเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์แรงงานชาวรัสเซียอพยพย้ายถิ่นกลับจากเอเชียกลาง ไปสู่การการสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกันทางสังคมของประชาชนในท้องถิ่นและประชากรอพยพชั่วคราวของรัสเซีย

ในมุมมองที่คล้ายมีสิทธิและผลประโยชน์ของคนพิการ  ในปี 2013 ประเทศของเรากลายเป็นสมาชิกประเทศหนึ่งนับทศวรรษของคณะทำงานในการดำเนินงานคนพิการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2013-2022 (ประกอบด้วย 15 ประเทศสมาชิกของเอสแคปและ 15 องค์กรภาคประชาสังคม) ในระหว่างการประชุมครั้งแรกของ WG (อินชอน, 25-26 กุมภาพันธ์ 2014) ได้รับการอนุมัติกฎตามขั้นตอนของคณะกรรมาธิการผู้มีอำนาจ

เจ้าหน้าที่ของรัสเซียยังมีส่วนร่วมในการทำงานของ ESCAP อย่างแข็งขัน ในด้านการพัฒนาเยาวชน โดยการที่มีส่วนร่วมของหน่วยงาน ในเดือนสิงหาคม ปี2013 ในเวทีเยาวชน ณ วลาดิวอสต็อก สำหรับสองตัวแทนของ ESCAP (CACs และ VSVA) มีการกล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย

โอกาสที่ดีที่มีอยู่สำหรับการติดต่อในเรื่องการค้าระหว่างประเทศกับ ESCAP นี้ สามารถใช้ได้โดยเฉพาะที่จะทำให้เป็นการรวบขั้นตอนทางการค้า รวมไปถึงการจัดการกับเอกสารและการกำจัดอุปสรรคการค้า

ความร่วมมือที่ใกล้ชิดเกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและสมาชิกสหรัฐอเมริกาของ ESCAP ในด้านของสถิติ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญรัสเซียนั้นจะรวมอยู่ในกลุ่มการทำงานทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะกรรมการสถิติเศรษฐกิจ สถิติเกษตร และการประสานงานของโปรแกรมการฝึกอบรมทางด้านสถิติ

ในช่วงปี 2010-2012 โครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของไอซีที ในการสำรวจจำนวนประชากร ซึ่งมีการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลสถิติที่มีการเผยแพร่ในรัสเซียและประเทศคู่ค้า เพื่อที่จะเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานสถิติในประเทศ CIS 

บนพื้นฐานของประสบการณ์ที่ดีของโครงการสำรวจจำนวนประชากร ซึ่งถูกตัดสินให้มีการดำเนินการจัดหาเงินทุนการเริ่มต้นโครงการในพื้นที่นี้ ซึ่งในขณะนี้เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาของสถิติเศรษฐกิจ

ในเดือนมิถุนายน ปี 2015 ถือเป็นครั้งแรกของการเยือนรัสเซีย อัคทาร์ ESCAP มาตามคำเชิญของทางด้านรัสเซีย ที่ให้มามีส่วนร่วมในการอภิปรายเศรษฐกิจของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ครั้งที่ 19 "อัตรากำไรขั้นต้น" ซึ่งถ่ายทอดการประชุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซีย นาย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหพันธรัฐรัสเซีย นาย อเล็กซานเดอร์ โนวัก

โดยเป้าหมายที่กำหนดไว้ของรัสเซียและคณะกรรมการในพื้นที่ ได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระดับภูมิภาค, การพัฒนาการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน, การอำนวยความสะดวกทางการค้า, ความร่วมมือในเรื่องของการเก็บภาษีและการจัดหาเงินเพื่อการพัฒนา, การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ESCAP และสภาพลังงานไฟฟ้าของ CIS ตัวแทนของสหพันธรัฐรัสเซียใน ESCAP

นาย คีริลล์ บาร์สกี้

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของรัสเซียในราชอาณาจักรไทย, ผู้แทนถาวรของรัสเซียในเอสแคปแห่งสหประชาชาติ (ESCAP)

นาย อเล็กซานเดอร์ สมีร์นอฟ

อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานทูตรัสเซีย, ผู้แทนถาวรรัสเซียในเอสเคปแห่งสหประชาชาติ

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500