สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกฯ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานจากองค์การสหประชาชาติ (UN) องค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ และหน่วยงานด้านธุรกิจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะผู้แทนรัสเซียประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนถาวรของสหพันธรัฐรัสเซียประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP)

ในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับชาติอย่างกว้างขวางในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กล่าวว่า แม้จะมีความคืบหน้าในการปรับปรุงการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปอย่างมาก แต่ต้องเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้รวดเร็วขึ้น งานต่อไปจะเน้นในหัวข้อสำคัญๆ เช่น การเชื่อมโยงของการคมนาคมทางบกในภูมิภาค การเชื่อมต่อการขนส่งทางทะเลระหว่างภูมิภาค การขนส่งในรูปแบบดิจิทัล การลดปริมาณคาร์บอน การขนส่งในเมือง ความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาการขนส่งทางบก

การประชุมนี้ส่งผลให้มีการนำปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (20222026) มาใช้ โดยมีการสนับสนุนที่เป็นสากล ทำหน้าที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการหาทางออกร่วมกันในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500