เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) มีการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการขนส่งครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ฯ ในกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) มีการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการขนส่งครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ฯ ในกรุงเทพฯ

โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้แทนได้วิเคราะห์ประเด็นด้านการขนส่ง ในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกัน มีการขนส่งที่สะดวก และการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้งานมากขึ้น รวมถึงประเด็นด้านการปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล (Digitalization) และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation)

ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเน้นย้ำว่าแม้จะมีความคืบหน้ามากขึ้น แต่การจัดหาโครงสร้างขั้นพื้นฐานยังคงไม่มีเสฐียรภาพสำหรับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะในประเทศด้อยพัฒนาที่สุด ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และรัฐที่กำลังพัฒนาที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะเล็กๆ

ส่วนประเด็นสำคัญของความร่วมมือมีดังต่อไปนี้: การเชื่อมต่อระบบการขนส่งกับห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่นในการขนส่ง และความปลอดภัย รวมถึงการเร่งดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500