สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

 

นายอเลียก อีกอเรวิช มาสเลนนีคอฟ 

ผู้แทนการค้าของสหพันธรัฐรัสเซียในราชอาณาจักรไทย 

 

การแต่งตั้งและการทำงานของผู้แทนการค้า 

ผู้แทนการค้าของรัสเซียในประเทศไทย จะทำหน้าที่ในนามของรัฐบาลรัสเซีย ผู้แทนการค้าของรัสเซียอยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียและเป็นส่วนหนึ่งของสถานทูตรัสเซียในประเทศไทย 

ผู้แทนการค้าแสดงให้ถึงผลประโยชน์ของประเทศรัสเซียในราชอาณาจักรไทยในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างประเทศและการคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัสเซีย 

  • งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพของรัสเซียในประเทศไทย 
  • ปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของผู้เข้าร่วมชาวรัสเซียในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศของรัสเซีย ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานของพวกเขา
  • ดูแลสอดส่องเพื่อผลการดำเนินงานที่ระบุในสนธิสัญญาระหว่างรัสเซียและไทยที่ประเด็นทางเศรษฐกิจต่างประเทศ ศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในประเทศไทย สภาวะของตลาดสำหรับสินค้าและบริการ ตลอดจนกรอบกฎหมายในด้านของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ 
  • ให้ข้อมูลกับสถาบันและองค์กรในประเทศไทยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การลงทุน และเงื่อนไขทางการค้าในรัสเซีย รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายของรัสเซียในด้านของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
  • ดำเนินงานเพื่อดึงดูดการลงทุนไทยในรัสเซียและการจัดการที่สำคัญและซับซ้อนสำหรับกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ลดลงความกังวลธุรกิจไทยเกี่ยวกับขอบข่ายวิสัยทัศน์การลงทุนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในขอบเขตด้านการลงทุน และขอบเขตการลงทุนที่มีความเฉพาะในเรื่องแผนงานต่างๆของรัสเซีย อีกทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ
  • มีส่วนรวมในการทำงานกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล ในประเด็นเรื่องความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศและพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในคณะการทำงานและทำการติดต่อกับความร่วมมือเศรษฐกิจภายนอกประเทศ 
  • เรียนรู้การตรวจสอบระบบการทำงานในประเทศไทยที่เป็นหลักประกันต่างๆและการใช้หลักการขององค์กรระหว่างประเทศควบคุมคุณภาพ
  • ส่งเสริมนิทรรศการการค้าและอุตสาหกรรมรัสเซียและการเข้าร่วมการค้านอกประเทศรัสเซียและองค์กรทางเศรษฐกิจอื่นๆในการจัดนิทรรศการระหว่างประเทศและในประเทศไทย
  • เชิญชวนให้เข้าร่วมนิทรรศการต่างที่จัดขึ้นในประเทศรัสเซีย รวมถึงจัดโดยบริษัทและองค์กรของไทย 
  • แสดงความช่วยเหลือ (ด้านข้อมูล การปรึกษา การจัดการ) กับหุ้นส่วนการค้าต่างประเทศของรัสเซียสำหรับการเข้าตลาดของไทย

 

ไปที่เว็บไซต์ของตัวแทนการค้าของรัสเซียในประเทศไทย

 

ที่อยู่ของตัวแทนการค้าของรัสเซียในประเทศไทยไทย:

ชั้น 11 อาคารชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 2
2922/203 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์: (+66 2) 308-27-51 (-3)
โทรสาร: (66 2) 308-27-55

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500