ฝ่ายกงสุลของสถานทูตรัสเซียในกรุงเทพฯจะทำหน้าที่ดำเนินการในการลงชื่อยืนยัน เจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะรับรองเอกสาร, ลายเซ็น,สำเนาและคำแปลตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยใบมอบฉันทะจะต้องได้รับการรับรองความถูกต้องโดยกงสุลของรัสเซียเท่านั้น

ข้อสำคัญ: สถานกงสุลไม่ได้มีอำนาจในการรับรองสำเนาเอกสารจากต่างประเทศ – เอกสารต่างๆจะต้องได้รับการรับรองโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ตนกำเนิด

ข้อสำคัญ: ฝ่ายกงสุลมีอำนาจที่จะรับรองการแปลเท่านั้นจากรัสเซียเป็นภาษาอังกฤษและในทางกลับกัน -- เอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ๆ จะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500