เอกสารที่ออกโดยสถาบันของต่างประเทศใด ๆ จะถือว่าไม่ถูกต้องในรัสเซีย ถ้าหากไม่ถูกต้องตามกฎหมายของ

อนุสัญญากรุงเฮก (1961) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของผู้มีอำนาจหรือไม่ได้เป็นประเทศสมาชิก โดยเอกสารสาธารณะนี้ ถือเป็นแบบฟอร์มอย่างเป็นทางการที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน ว่าถูกต้องตามกฎหมาย โดยประเทศสมาชิก

ถ้าเอกสารที่ออกโดยสถานทูตของรัฐสมาชิกอนุสัญญากรุงเฮก (1961) ในประเทศไทยและไม่ถูกต้อง จะต้องติดต่อ กรมกิจการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของราชอาณาจักรไทย (โปรดให้ดู มาตรา 5 "ข้อมูลที่เป็นประโยชน์") ก่อนที่จะถูกส่งไปให้ยังฝ่ายกงสุลของสถานทูตรัสเซียในกรุงเทพฯ

ถ้าต่างประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงเฮก (1961), เอกสารที่ออกโดยสถาบันต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน โดยกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตก่อนจะถูกส่งไปให้กับสถานทูตหรือสถานกงสุลในรัสเซีย

เอกสารที่ออกในประเทศไทยจะต้องมีความถูกต้อง โดยกรมกิจการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของราชอาณาจักรไทย (โปรดดูมาตรา 5"ข้อมูลที่เป็นประโยชน์") ก่อนที่จะถูกส่งไปให้ถูกต้องตามกฎหมายไปยังฝ่ายกงสุลของสถานทูตรัสเซียใน กรุงเทพมหานคร

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

สถานเอกอัครราชทูต

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88
E-mail:

แผนกกงสุล

โทรศัพท์:
(+66 2) 234-20-12
แฟกซ์:
(+66 2) 268-11-66
E-mail:
ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500