การเมืองระหว่างรัสเซียและไทยมีความร่วมมือทั้งในรูปแบบทวิภาคีและระดับพหุภาคี เหตุการณ์สาคัญในการ พัฒนาความสัมพันธ์ของรัสเซียและไทยคือการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรก ในเดือนตุลาคมปี 2003 ของ ) ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน และ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2007 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ เสด็จพระราชดาเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนสหพันธ์รัสเซีย ในโอกาสการ ครบรอบครบรอบ 110 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัสเซียและประเทศไทย

ความสัมพันธ์รหว่างไทยกบั รัสเซียเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในเดือน กรกฎาคม ปี 2009 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศของรัสเซียนาย เซอร์เก ลาวโรฟมา เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อจัดเจรจากับรัฐมนตรี ต่างประเทศของไทย นาย กษิต ภิรมย์ และการหารือกับนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ และขอเข้าเฝ้าถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ในเดือนกรกฎาคม 2010 นาย เซอร์เก ลาวโรฟ และ นาย กษติ ภิรมย์ ได้หารือร่วมกันในงานการประชุมระดับทวิ ภาคที ี่จดั ขึ้นที่ กรงุ ฮานอย ประเทศเวียดนาม กลไกที่สาคัญสาหรับความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆของรัสเซียและไทยจัดขึ้นในกรุงเทพฯในเดือนพฤศจิกายน 2009 :ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเสนาธิการของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย โซเบียนิน และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยไทย นาย กษิต ภริ มย์ ได้พบปะหารือและร่วมรับประทานอาหารกัน ซึ่ง ปัจจุบัน นาย วลาดิเมียร์ วาโลดิน ดารงตาแหน่ง หัวหนา้ ส่วนคณะกรรมการรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเสนาธิการของ รัสเซีย

พื้นฐานของความร่วมมือระหว่างรัสเซียและประเทศไทยในการทูต พหุภาคีมีความคล้ายคลึงกันในการแก้ปัญหา ระหว่างประเทศและภูมิภาค ในวาระการประชุมของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ

ความร่วมมือระหว่างรัสเซียและประเทศไทยในกิจการในระดับภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาของ พื้นที่แถบไซบีเรียและรัสเซียตะวันออกไกลและการบูรณาการแบบทันสมัยเพื่อเข้ากับภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก ในปี ที่ผ่านมาขยายตัวของข้อมูลสาหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ'ภายใต้กรอบที่ตั้งขึ้นในปี 1996 การร่วมเจรจา ระหว่างรัสเซียและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) นี้ จะเห็นได้จากข้อตกลงในช่วงเดือน ตุลาคม 2010 ในกรุงฮานอย, การประชุมสุดยอดอาเซียนรสั เซียโดยมีนายดิมิทริ เมดเวเดฟเป็นประธานการประชุม

ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (APEC), การประชุมในปฏิสัมพันธ์และ มาตรการสร้างความมั่นใจในเอเชีย (CICA), ความร่วมมือ (ACD) เป็นไปอย่างราบรื่น ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ที่จะเปิด การเชื่อมต่อการทางานของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวนั ออกรัสเซีย (EAC),กลไกการประชุมของการประชุมเอเชีย ยุโรป (ASEM) และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา(SMOA +) . การ เชื่อมต่อระหว่างรัฐสภาทั้งสองประเทศ ได้แก่ ติดต่อผ่าน สหภาพรัฐสภา (IPU) องค์การรัฐสภาระหว่างอาเซียน , รัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) และอื่น ๆ

การร่วมมือระหว่างรัสเซียและไทยในรปูแบบพิเศษดงัเช่นเอเชียขององค์การการบัญชี,องค์การสถาบันการ ตรวจสอบสูงสุดของเอเซีย (ASOSAI), การประชุมของหัวหน้าหน่วยงานต่อต้านยาเสพติดแห่งชาติเอเชียแปซิฟิก , Asia - Pacific ข่าวหน่วยงาน (OANA) และอื่น ๆ นอกจากน้ี ทั้งสองประเทศยังเป็นผสู้ ังเกตการณ์ในองค์การการ ประชุมอสิ ลาม(OIC)

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88