เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกีเข้าร่วมงานที่กองทัพไทย โดยกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน “สังคีตสามัคคีเฉลิมบรมราชกุมารี 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแสดงมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยวงดุริยางค์จากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจัดบรรเลงวงประโคม วงปี่พาทย์พิธี วงขับไม้ ในบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในช่วงท้ายของการแสดง คณะผู้จัดงานทูลเกล้าฯ ถวายเค้กแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยทูลเกล้าฯถวายจดหมายถวายพระพร ซึ่งมีเนื้อความระบุถึงบทบาทที่สำคัญของพระองค์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและไทยรวมถึงความสำเร็จของโครงการจัดพิมพ์เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

สถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย

ประจำราชอาณาจักรไทย

ที่อยู่ของ:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
E-mail:
โทรศัพท์:
(+66 2) 234-98-24
(+66 2) 268-11-69
แฟกซ์:
(+66 2) 237-84-88